×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    فعالیتهای علمی تحقیقاتی مرکز

  • پیگیری و اجرای طرح های تحقیقاتی
  • شرکت در جشنواره های پژوهشی دانشگاه و ارائه دستاوردهای یکساله محققان
  • راه اندازی کتابخانه تخصصی
  • راه اندازی کتابخانه دیجیتالی
  • اقدام جهت راه اندازی اتاق فکر مجازی
  • اقدام جهت عقد تفاهم نامه های همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها
تنظیمات قالب