×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

آدرس مرکز: 

  تهران، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم توانبخشی،مرکز تحقیقات فیزیوتراپی

تلفن تماس:

   77561721-4

  داخلی 209  

پست الکترونیک:

  mt_physio@sbmu.ac.ir     

          

 

 

 

تنظیمات قالب