×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شیوه همکاری با محققین:

 

  • انعقاد تفاهم نامه با مراکز یا دانشکده محقق در خصوص انجام همکاری های علمی
  • عضویت نیمه وقت محقق در مرکز تحقیقات
  • مشارکت محقق با یک عضو مرکز تحقیقات
تنظیمات قالب