×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف سازمانی:

  • ارتقای دانش و نگزش جامعه در زمینه فیزیوتراپی و درمانهای فیزیکی
  • ارتقای دانش و توانمندی جامعه پزشکی و توانبخشی در زمینه فیزیوتراپی
  • بهبود کیفیت زندگی در جامعه کم توان،جانبازان و معلولان
  • ارتقای سلامت جامعه
تنظیمات قالب