×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

                                                                                                        اعضای شورای پژوهشی                                          

 

               سمت           

 

نام و نام خانوادگی
رییس مرکز آقای دکتر محمدمحسن روستایی
معاون پژوهشی مرکز خانم دکتر صدیقه سادات نعیمی
رییس امور مالی مرکز خانم فرزانه نعیمی کیا
دبیر جلسه مرکز خانم منیژه احمدزاده
تنظیمات قالب