×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اهداف توسعه پایدار

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 ارائه خصوصیات کیفی سیاست ها و برنامه های یک شکل با استفاده از شاخص ها صورت میگیرد و به صورت علائمی سیر و حرکت هر جامعه را نشان میدهد این شاخص‌ها برای نشان دادن عملکرد کشورها مخصوصا عملکرد اقتصادی مورد توجه بودهاما فقط اقتصاد تبیین کننده ابعاد مختلف توسعه نیست و شاید گمراه کننده هم باشد و به این صورت پارادایم توسعه پایدار از دهه 90 میلادی برای تدوین شاخص ها مورد توجه قرار گرفت.

در سال 1965 کمیسیون توسعه پایدار تشکیل شد و در سال 1993 این شاخص ها منتشر شد که منجر به تدوین اهداف در سال 2000 توسعه هزاره Millennium Development Goalکه شامل 8 شاخص بود و در سال 2015 با بازنگری در آن اهداف توسعه پایدار SUSTAINABLE (SDG)DEVELOPMENT GOALSمطرح گردید.

مفهوم توسعه پایدار، به عنوان چارچوبی برای تبیین و شناخت روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی است. پایداری به توانایی جامعه و زیست بوم یا هر نظام جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق میشود و چگونگی برآورده کردن نیاز های نسل فعلی را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود است

توسعه پایدار  یک پس انداز با ارزش خالص مثبت است که موجب کامیابی در آینده میشود و به نحوی است که نسل های آینده نسبت به نسل فعلی درآمد کمتری نداشته باشند.

    فرانچسکو دیکاتری توسعه پایدار را به صندلی تشبیه کرد که چهار پایه آن یعنی ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی و محیط زیستی همراه با هم و در ارتباط متقابل با هم هستند به همین دلیل برقراری تعادل بین این اجزا و حفظ پایداری آن حائز اهمیت استدرصورتی که حتی یکی از پایه ها کوتاه یا ضعیف باشند آن صندلی نه راحت و نه پایدار.

  هیچ راه حل و نسخه یگانه ای برای تمامی جهان تجویز نمی‌شود و موضوع توسعه و حی منزل نیست و به عبارت دیگر هیچ مدل فراگیر و بین المللی یکسانی وجود ندارد و هر کشور به فراخور وضعیت فرهنگی با احیای اقتصادی و زیست محیطی و سایر ویژگی بومی خود توسعه پایدار را جستجو و آن را تضمین می‌کند.

 

چرا دانشگاه به SDGنیاز دارد؟

SDG   ها طیف گسترده ای از چالش های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را پوشش می دهند.دانشگاه‌ها با وظایف گسترده خود در زمینه ایجاد و انتشار دانش و موقعیت اجتماعی منحصر به فرد،بهعنوان پیشران قدرتمند نوآوری جهانی، ملی و محلی نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارند. مسلماً هیچ یک از اهداف توسعه پایدار بدون این بخش محقق نخواهد شد.

تعامل با اهداف توسعه پایدار همچنین با کمک به دانشگاه‌ها در نشان دادن تأثیر دانشگاه در نظام‌های بین المللی رتبه‌بندی، جذب تقاضا برای آموزش‌های مرتبط. ایجاد مشارکت‌های جدید، دسترسی به جریان‌های بودجه جدید، و تعریف دانشگاهی مسئول و آگاه در سطح جهانی، به نفع دانشگاه‌ها خواهد بود.

 

 

تنظیمات قالب